Et captive er et forsikringsselskap som utelukkende eksisterer for å forsikre en virksomhets egne risiki. Opprettelse og drift av et captive er derfor en måte at organisere selvforsikring på. Det betyr at det er et alternativ til en høy selvrisiko via tradisjonell forsikring, som typisk medfører en lavere premie, men samtidig en høyere risiko. En avveiing av omkostninger i forhold til større markedsfleksibilitet er derfor vesentlig, når man vurderer å starte et captive.

Etablering av et Captive

Etablering av et captive bygger på visse økonomiske og organisatoriske forutsetninger. Økonomisk sett skal dette alternativet gi en gevinst over tid, før det kan betale seg å bytte fra en tradisjonell forsikrings-ordning. Organisatorisk sett er det en forutsetning at virksomheten har eller vil etablere en Risk Management-funktion. Derfor bør etableringen av et captive forankres i virksomhetens risikostyringspolitikk.

Hvorfor Captive?

Fordelene ved et captive kan blant annet være:

  • Redusere totale risikoomkostninger (premier, skader og omkostninger)
  • Oppnå del i finansinntekter i forbindelse med plasseringer
  • Oppnå direkte adgang til reassuransemarkedet. Derved oppnår virksomheden en fleksibilitet i forhold til markedspriser og selvrisiko. Virksomheten kan eksternt, på reassuransemarkedet, kjøpe beskyttelse med varierende egenrisiko uten å endre på de interne prinsipper for egenrisiko
  • Ytterligere incitament til Risk Management
  • Forsikre vanskelige risiki – recall, D&O forsikringer mv.
  • Arbeide med forskjellige selvrisiki i datterselskaper og konsern, som er tilpasset de enkelte datterselskapers risikoappetitt. Det er grunn til å understreke at dette, via et captive, kan gjøres uten at konsernet mister den diversifikasjonsgevinst det er å kjøpe forsikring samlet for hele konsernet.
  • Utnytte den interne diversifikasjon i datterselskaper og konsern

I tillegg vil etableringen av et captive øke virksomhetens fokus på skadeforebygging og kostnader ved skader. Dette fordi virksomheten nå selv skal stå for skadekostnadene, og derfor har et betydelig incitament til å minimere skadene.

Hva kan Losen AS gjøre for Deres virksomhet?

Via egne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere kan Losen AS gjennomføre en analyse av Deres virksomhet og belyse fordeler / ulemper ved bruk av denne forretningsmodell.
Kontakt hos Losen AS er Bjørn Kløvstad.