Lovpålagt forsikring for yrkesskade/yrkessykdom er en obligatorisk dekning for alle ansatte i norske bedrifter.

Hoveddekninger i yrkesskadeforsikringen:

 • Mènerstatning: 4,5 G ved 100 % medisinsk invaliditet.
 • Arbeidsuførhet: 22 – 30 G; avhengig av inntektsnivå.
  I tillegg dekkes påførte og framtidige merutgifter
 • Dødsfall: 15 G, med avtrapning 5 % pr. år fra fylte 46 år. Minste erstatning 3 G.

Med denne dekningen i bunnen, har det blitt mer og mer vanlig å utvide samme dekningsomfang til også gjelde fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom.

Man slipper da dobbeltdekninger og oppnår en gunstig totaldekning som et ansattegode.

Reiseforsikring og ikke minst behandlingsforsikring har de senere år også blitt en vanlig tilleggsdekning for de ansatte. Behandlingsforsikring sikrer de ansatte hurtig behandling og/eller operasjon ved sykdom eller skade, og kan bidra betydelig til å få ned langtids sykefravær i bedriften.

Losen AS har lang erfaring i å utrede personalforsikringsløsninger for våre kunder, og med tilgang til alle relevante leverandører i markedet, finner vi sammen den optimale løsingen i forhold til personalpolicy og prisnivå.

Kollektiv pensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) har siden 2006 vært lovpålagt minimumsdekning for ansatte i norske bedrifter. Den sikrer at det minimum innbetales 2 % av den ansattes lønn som årlig pensjonssparing.

Fram til nå har det vært 2 hovedtyper av kollektive pensjonsordninger i Norge:

 1. Ytelsespensjon:
  Dette er den tradisjonelle pensjonsordningen, hvor den ansattes pensjonsutbetaling/ytelse defineres og reguleres hvert år i forhold til lønns- og folketrygdutvikling. Vanlig totalt pensjonsnivå er ca 2/3 av lønnen inkl. Folketrygd. Denne pensjonsformen sikrer forutsigbarhet for den ansatte, men gir en mer uforutsigbar kostnad for arbeidsgiver. Pensjonsforpliktelsen må også føres som gjeld i bedriftens balanse. Denne pensjonsformen kan ikke lengre nytegnes i bedriftsmarkedet.
 2. Innskuddspensjon:
  OTP er den vanligste formen for innskuddspensjon, men stadig flere bedrifter har også utvidet dette til en betydelig bedre ordning enn minimumsordningen. Den pensjonsformen gir en forutsigbar kostnad for arbeidsgiver, mens utbetalt pensjon er avhengig av total innbetaling og avkastning i innbetalingsperioden. Innskuddspensjon føres ikke som forpliktelse i bedriftens balanse.                 Etter at Folketrygden ble betydelig endret med virkning fra 2011, ble det i 2012 framlagt en innstilling fra Banklovkommisjonen, som i større grad legger opp til nye pensjonsprodukter tilpasset Ny Folketrygd og framtidens krav. De nye produktene ble tilgjengelige fra 2014, og gir mulighet til betydelig større innskudd innenfor skattereglene, og dermed mulighet for en betydelig bedre innskuddspensjonsordning enn tidligere. Aktuelle konkurranseparametre å utrede vedr. bedriftens pensjonsordning kan bl.a. være:
 • Leverandørenes kostnadsnivå
 • Avkastningshistorikk og – utsikter
 • Fondsutvalg med historikk og utviklingsscenario
 • Pris på risikodekninger
 • Nettløsninger og vedlikehold
 • Leveransedyktighet/referanser
 • Tilleggstjenester
 • Losen AS har lang erfaring i å utrede pensjonsordninger for våre kunder, og med tilgang til alle relevante leverandører i markedet, finner vi sammen den optimale løsningen i forhold til personalpolicy og prisnivå.