Som storbileiere trenger du i utgangspunktet følgende dekninger :

Trafikkansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar etter Bilansvarsloven ( BAL).
Etter avtale kan den også dekke ansvar på annet grunnlag enn BAL.
Forsikringssum ubegrenset ved personskade og må være minimum kr.10 mill. ved tingskade.
Her bør den enkelte virksomhet selv vurdere hvor høy summen ved tingskade bør være. Forsikringsselskapene tilbyr ulike forhøyede summer her, men den bør ikke være under
kr.10 mill.

I enkelte europeiske land kan dere også komme i ansvar for skade forårsaket av hengerenheten

Kaskoforsikring

Forsikringen dekker skader med plutselig, ytre årsak inkl. brann og tyveri.
Grunnlaget for premiebergningen er enten dagsverdi eller nyverdi på bilen eller henger-enheten.
Det er viktig å huske at denne summen må inkludere alle påbygninger av bilen eller hengeren som er gjort etter at den ble levert fra fabrikk. Ellers risikerer dere ikke å få dekket dette.

Dere må også huske på å utvide forsikringen til å omfatte begrenset identifikasjon. Dermed unngår dere å få regresskrav som eier av bilen selv om sjåføren har opptrådt grovt uaktsomt eller kjørt under påvirket tilstand.

Når forsikring tegnes, er det viktig å vite hvilket geografisk kjøreområde som er aktuelt.
Dersom bilen får en skade utenfor det geografiske området forsikringen omfatter, kan dere risikere avkortning i skadeoppgjøret. Utvid gjerne forsikringen til å dekke tilfeldig kjøring utenfor det primære kjøreområdet.

Godsansvar

Dette er en forsikring som skal dekke skade på det transporterte gods og eventuell forsinket levering. Dere kan også komme i ansvar dersom det transporterte gods blir fellevert eller feillosset slik at det påfører tredjemann skade.

Og dere kan komme i ansvar som transportører i den utstrekning dere videreformidler oppdrag.
Dere må derfor tegne en godsansvarsforsikring som dere vet også inkluderer transportør-ansvaret i.h.t. Lov om Vegfraktavtaler ( CMR-loven ).

Videre påse at dere har en tredjemannsforsikring på ansvar som dekker ev. følgeskader.

Avsavnsdekning

Skal dekke hele eller deler av det økonomiske tap dere påføres ved at bilen
etter erstatningsmessig skade ikke kan benyttes i virksomheten.
Her må det defineres ett dagsbeløp som dere finner tilstrekkelig samt hvor mange dager denne dekningen ønskes for. Her tilbyr selskapene noe ulik avsavnstid.

Denne dekningen kan tegnes både for bil og henger.